محمد نعیم امینی فرد نماینده منتقد به آمار بالای تصادفات جاده ای :

خود نیز قربانی حوادث جاده ای سیستان و بلوچستان شد

پایگاه خبری بیرک

طراح : مصباح ایرندگانی