تلاش مرکز بهداشت خاش برای غربالگری صدرصدی واجدین شرایط طرح کنترل فشار خون