کرونا را شکست می دهیم

عکس نوشته پایگاه خبری بیرک

طراح : مصباح ایرندگانی