رسانه ها عملکرد مدیران را با نقطه نظرات خود تقویت بخشند

آوای سرحد

فرماندار تفتان ، فریبا برنایی بجد ، تجلیل از خبرنگاران خاش