صلح و سازش بین 2 طایفه ایرندگان ، علوک زهی و عباسی برقرار شد - آوای سرحد