گزارش تصویری از خدمات رسانی کاروان سلامت در خاش - آوای سرحد