بارش برف در حاشیه تفتان برای مردم شادی و طراوت به ارمغان آورد