اردوی یک روزه بهورزان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور دکتر غزنوی رئیس دانشگاه، دکتر زنگنه معاون بهداشتی، دکتر کردی رئیس شبکه بهداشت و درمان خاش و جمعی از مدیران به میزبانی شبکه بهداشت و درمان خاش برگزار شد.

به گزارش آوای سرحد ، دکتر کردی رئیس شبکه بهداشت و درمان ضمن خیر مقدم گویی و برشمردن جایگاه بهورزان در اولین سطح مراقبتهای بهداشتی درمانی در سطح روستا ، با توسعه سیستم شبکه های بهداشتی درمانی و حضور بهورزان در خانه های بهداشت را از جمله عوامل مهم در بهبود شاخص های بهداشت ودرمان وکنترل وحذف خیلی از بیماریها دانستند.

در این اردوی یک روزه که بیش از ۷۰نفر از بهورزان حضور داشتند ضمن برگزاری برنامه های شاد و متنوع از بهورزان موفق در اجرای طرح خودمراقبتی و برنامه های واحد مبارزه با بیماریها، تقدیر و تجلیل شد.

در پایان، شرکت کنندگان در اردو به گردش، تفرج، پیاده روی و کوه پیمایی در دامان زیبای طبیعت تفتان پرداخته و لحظاتی پر از شادی و نشاط را برای خود رقم زدند.

انتهای پیام/