محمد نعیم امینی فرد نماینده منتقد به آمار بالای تصادفات جاده ای خود نیز قربانی حوادث جاده ای سیستان و بلوچستان شد.

طراح : مصباح ایرندگانی