مدیر جهاد کشاورزی خاش از آغاز کشت پاییزه در شهرستان خاش خبر داد و گفت: بیش از ۶هزار هکتار از اراضی خاش به کشت محصولات پاییزه اختصاص یافته است.

شیرزاد کمالی در گفت و گو با خبرنگار آوای سرحد اظهار داشت: عمده جمعیت خاش در فصل پاییز مشغول کشت و کار می‌باشند وهمین امر سبب شده حال وهوایی خاص به منطقه دهد.

وی افزود: امسال فصل کشت پاییزه در خاش با کشت دانه روغنی کلزا و بوته های زعفران آغاز شده وتاکنون۳۵هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به زیر کشت رفته است.

شیرزاد کمالی تصریح کرد: با همکاری آستان قدس رضوی  مقدمات انعقادقرار داد کشت کلزا در سطح ۲۵۰ هکتار با کشاورزان سطح شهرستان فراهم گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی عمده محصولات زراعی پاییزه شهرستان را، گندم وجو، کلزا، گلرنگ و سبزیجات برگی برشمرد وپیش بینی کرد در سال زراعی جاری بیش از۶۰۰۰هکتار از زمین های کشاورزی خاش به زیر کشت انواع محصولات زراعی پاییزه برود.

کمالی کل سطح زیرکشت محصولات زراعی شهرستان خاش رابیش از۹هزارهکتار اعلام کرد که سالیانه ۲۰هزار تن انواع محصول تولیدی آن به بازار عرضه می‌گردد.