جناب خان در کنایه ای به استاندار سیستان و بلوچستان، اهانت وی به خبرنگاران را مورد انتقاد قرار داد.

او می‌گوید: «دغدغه اصلی بعضی مسئولین افتادن در کادر تصویر تلویزیون است.»