برگزاری آموزش تكميلی كاركنان و مسؤلين HSE جايگاههای خاش - آوای سرحد