برگزاری کلاسهای آموزشی اطفاء حریق برای متصدیان و فروشندگان سوخت - آوای سرحد