تماشای حال و هوای دومین روز از دهه فجر در بخش ایرندگان از نگاه دوربین آوای سرحد