پویش عکس ؛ کرونا را شکست میدهیم/در خانه می مانیم - آوای سرحد