دستان ما کلام ماست ، ۸ مهر روز جهانی ناشنوایان - آوای سرحد