دومین فیلم منتشر شده از حمله انتحاری به اتوبوس کارکنان سپاه در جاده زاهدان - خاش - آوای سرحد