شعر زیبا در مورد بلوچستان

مَئ مکـُّران جان زنده باد
سرحد زمین پاینده باد

هر دو مَنی مُلک و کـَـتان
هر دو مَنی شهر و کـیان

شعر در وصف بلوچ

شعر زیبا در مورد بلوچستان – شعری زیبا  از شعیب جمالزهی در مورد بلوچستان ارسالی به آوای سرحد

سرزمین بلوچستان

هر دو مکان کامران
هر دو دیار جاودان

♦️♦️♦️♦️♦️

سهرڃن گل و سبزڃن نلان
کـَوْرو تـَلار و مچگان
نڃستن بَرڃ مُلک، بزدلان
مَردنـْت و شڃرانـی نران

♦️♦️♦️♦️♦️

پیرنـْت و بازڃنڃ جُوان
شه خاش برڃن په زاهدان
گنده تو شهر حافظان
سنگان تمین تمندان

♦️♦️♦️♦️♦️

ترشاب و لادیز تان تفتان

میرجاوگ و کوه بزمان
پیشین نۏک آباد و دَلگان
تانْ چابهار تو چکران

♦️♦️♦️♦️♦️

شه فهرج و کلپۏرَگان
ساربۏگ و نڃکشهر ماهکان
صدیق زهی تان داروکان
نۏکجوب و بُمپور و سۏران

♦️♦️♦️♦️♦️

زر آباد و ایرندگان
گشت و سرباز، مارندگان
بم پشت، قصرقند، آبادان
نصرت آباد و دادکان

♦️♦️♦️♦️♦️

شَه کـُنارک نۏبندیان
کۏهَک و جالق اڃرافشان
رنـْد بلۏچ پاکستان
عمان ترکمنستان

♦️♦️♦️♦️♦️

شه سوئد تا افغانستان
تانزانیا و هندوستان
یڃ شئ بلۏچ مَرد کلان
کوچ و بلۏچَئ وارثان

♦️♦️♦️♦️♦️

شَه کۏها بگر تا بندران
پَهْکان بلۏچَن پَر جهان