تصاویرمربوط به روستای نجف اباد ورستم آباد شهرستان خاش باطبیعت حاشیه کوهستانی اش .

این دو روستادرپنج کیلومتری شهر خاش واقع شده اند .

گزارش تصویری مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : امیر ریگی

تعداد عکس ها : ۹