با مدال آوران ایران در المپیک توکیو آشنا شوید

مدال آوران ایران در المپیک توکیو

طراح: مصباح ایرندگانی