آدرس کانال خبری بیرک

لینک کانال خبری بیرک در تلگرام  به شرح زیر است

telegram.me/Birk_IR