تصاویر شهر سوخته زابل / گزارش تصویری

تصاویر شهر سوخته

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

تعداد تصاویر : ۱۲

شهر سوخته – شهرستان زابل – استان سیستان و بلوچستان