گزارش تصویری از روستای اسماعیل آباد خاش

تعداد تصاویر : ۲۴

روستای اسماعیل آباد در شمال شهر خاش قرار دارد