افراد بدون گذراندن دوره‌های لازم نمی‌توانند به عنوان مراقب سالمندان فعالیت کنند

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک