پوستر آوای سرحد در پی شهادت دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی کشور

شهید محسن فرخی زاده

طراح: مصباح ایرندگانی

کلمات کلیدی: