گزارش تصویری از دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان

مجله فرهنگی و اجتماعی بیرک

عکاس : امیر ریگی

تعداد تصاویر : ۱۵

اختصاصی مجله خبری بیرک

تصاویر دامنه و دهانه آتشفشانی تفتان – شهرستان خاش – بخش مرکزی